Poslaním projektu CEURES (2023-24) je prispieť k zvýšeniu odolnosti miest v strednej Európe prostredníctvom identifikácie osvedčených postupov a výmeny poznatkov medzi urbanistami, samosprávami a mladými odborníkmi, v spolupráci so Združením pre rozvoj miest (HU) ako vedúcim partnerom, Univerzitou Hradec Králové (CZ), Inštitútom geografie a priestorovej organizácie Stanisława Leszczyckého Poľskej akadémie vied (PL), Fórum centrom pre regionálny rozvoj (SK) a PONTIBUS EGTC (SK-HU).

Cieľom CEURES je zhromaždiť rozptýlené najlepšie postupy a poznatky v oblasti odolnosti miest v krajinách V4 za posledné roky a šíriť ich medzi najdôležitejšie cieľové skupiny s cieľom dosiahnuť maximálny účinok:

  • identifikovať najlepšie postupy vo všetkých krajinách V4
  • organizovanie seminárov pre odborníkov
  • príprava a vydanie zborníka osvedčených postupov
  • vypracovanie praktických viacjazyčných školiacich materiálov vo forme modulárneho elektronického vzdelávania
  • realizácia pilotných školení
  • vytvorenie stredoeurópskej príručky odolnosti miest

Civil Napok 2023 (Dni aktívneho občianstva) (v spolupráci s Okrúhlym stolom Maďarov na Slovensku)

Civil Napok 2023 (Dni aktívneho občianstva) sa po prvýkrát konali v Komárne 29-30. novembra 2023. Cieľom dvojdňového podujatia bolo poskytnúť príležitosť maďarským mimovládnym organizáciám na Slovensku a všetkým, ktorí chcú niečo urobiť pre komunitu, stretnúť sa, informovať sa a učiť sa zo zaujímavých prezentácií, diskusií a navzájom sa inšpirovať a spoločne plánovať.

Hlavnou témou našej konferencie bolo interné a externé sieťovanie organizácií občianskej spoločnosti.

Prvý deň konferencie bol otvorený pre všetkých rôznymi prezentáciami a diskusiami na aktuálne témy. Počas druhého dňa sme pracovali v pracovných skupinách, ktoré sme pripravovali niekoľko mesiacov. Cez otvorenú výzvu sa prihlásili odborníci ako lídri tém, navrhli otázku a cieľ ich témy a prizvali ďalších expertov a aktivistov, aby sformulovali víziu danej témy v maďarskej komunite na Slovensku a naplánovali svoju prácu na nasledujúci rok. Všetci účastníci druhého dňa pracovali počas týchto mesiacov ako dobrovoľníci.

Learning for Peace (v rámci konzorcia Fórum inštitút)

Projekt Učíme sa pre mier, financovaný z programu ERASMUS+ a realizovaný v roku 2023 v spolupráci s Univerzitou Sigmunda Freuda vo Viedni, skúmal, ako sa dajú príbehy minulosti využiť vo vzdelávacích programoch, aby sa ľudia stali kritickejšími k histórii, a tým aj k súčasným populistickým a agresívnym politickým trendom, ktoré v minulosti preukázateľne uvrhli spoločnosti do vojen a hospodárskych kríz. Výsledkom projektu sú odporúčania pre pedagógov, ako využiť zaznamenané príbehy o minulých konfliktoch vo vyučovacom procese.

Maďari.sk (v spolupráci s Okrúhlym stolom Maďarov na Slovensku)

Cieľom podcastu Maďari.sk je predstaviť zaujímavé osobnosti maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku, ktoré rozprávajú svoje osobné príbehy o živote a kultúre Maďarov na Slovensku. Podcast vznikol v roku 2022 a je dostupný na stránke madari.sk a vo všetkých hlavných streamovacích službách. Podcast moderuje Gabika Zubríková, slovenská moderátorka úspešnej podcastovej relácie DÁSATO. Hostia reprezentujú rôznorodosť maďarskej komunity na Slovensku z hľadiska profesie, odvetvia, veku či pohlavia. Rozhovory trvajú približne 30-35 minút a ich cieľom je priblížiť slovenským poslucháčom život Maďarov na Slovensku a ich názory na spolužitie so Slovákmi.

Maradok / Chcem tu zostať (v rámci konzorcia Fórum inštitút)

V období pred parlamentnými voľbami v roku 2023 koordinoval Fórum inštitút maďarskú časť kampane Chcem tu zostať. Kampaň zameraná na mladých voličov sa realizovala v spolupráci s rôznymi maďarskými partnerskými organizáciami na južnom Slovensku, najmä s Diákhálózat – Študentskou sieťou. Preložili sme centrálnu webovú stránku, vytvorili a spravovali komunikáciu na sociálnych sieťach v maďarčine, organizovali diskusie s mladými ľuďmi a 28. septembra organizovali koncert Carson Coma v Šamoríne, na ktorom sa zúčastnili stovky mladých ľudí.

Cieľom kampane Chcem tu zostať bolo presvedčiť mladých ľudí, že ich hlas sa počíta a mali by ísť voliť.

Hlavnými iniciátormi kampane boli Občianska platforma pre demokraciu, Memo 98, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis. Kampaň bola prísne nestranícka. Nebola zameraná proti žiadnej politickej strane ani kandidátovi a nevyjadrovala podporu žiadnej politickej strane ani kandidátovi. Bola to občianska mobilizačná kampaň na podporu demokratického systému, na povzbudenie mladých ľudí, aby sa zaujímali o veci verejné a zúčastňovali sa na voľbách.

Stratégia rozvoja kultúry na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027 (v rámci konzorcia Fórum inštitút)

Naša kolegyňa Andrea Lelovics v rokoch 2022-23 sa podieľala na tvorbe kultúrnej stratégie Trnavského samosprávneho kraja, ktorá sa realizovala participatívnym spôsobom. V rámci nej boli zorganizované stretnutia aj v maďarskom jazyku so zástupcami neformálnej kultúry, ktoré facilitovala Andrea, a v stratégii sformulovala časti zamerané na podporu a rozvoj maďarskej kultúry a multikultúrnosti na území kraja. Andrea ich 30. mája predstavila členom zastupiteľstva samosprávneho kraja v Trnave.

Focus on Impact

Projekt Focus on Impact sa realizoval v rámci programu ERASMUS+ v partnerstve s maďarským sociálnym podnikom Fruit of Care v rokoch 2021-22. Hlavným cieľom projektu bola podpora udržateľnosti, alebo tvorby pozitívneho a udržateľného spoločenského/environmentálneho dopadu, medzisektorovým spôsobom, so zameraním na podporu spolupráce medzi podnikateľmi a sociálne zameranými organizáciami v Maďarsku a na investičné rozhodovanie zamerané na dopad a budovanie komunít individuálnymi a rodinnými investormi (sociálneho) podnikania na Slovensku.

Fórum centrum pre regionálny rozvoj vypracovalo nový balík služieb pre jednotlivcov, obce a malé a stredné podniky financujúce spoločenský dopad s názvom SIGNIFINANCE, ktorý vychádza z mapy ekosystému vypracovanej s medzinárodnými expertmi a z prieskumov fókusových skupín a hĺbkových rozhovorov uskutočnených v rámci projektu Focus on Impact.

CivilMap (v rámci konzorcia Fórum inštitút)

Vytvorením CivilMap – databázy maďarských mimovládnych organizácií na Slovensku v rokoch 2021-22 Fórum inštitút a Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku reagovali na chýbajúcu databázu mimovládnych organizácií a maďarskej menšiny. Databáza je vo väčšine svojich funkcií interaktívna a prístupná verejnosti. Pri jej tvorbe boli zohľadnené skúsenosti s podobnými projektmi a kategórie a otázky boli formulované v súlade so slovenskými a medzinárodnými štandardmi, aby bola databáza používateľsky príjemná a zrozumiteľná pre domáce aj zahraničné subjekty. Zber údajov sa zatiaľ realizoval v západoslovenskom regióne. Ako východisko sme použili databázu mimovládnych organizácií Ministerstva vnútra SR. Tá obsahuje kategóriu „maďarské“, nejde však o spoľahlivú klasifikáciu. Ani autori registra nevedeli odpovedať na otázku, ako boli organizácie kategorizované. Preto sme skontrolovali všetky registrované organizácie podľa okresov a na základe informácií dostupných na internete sme vytvorili zoznam organizácií, ktoré sme považovali za organizácie s maďarským prepojením. Potom sme ich kontaktovali telefonicky alebo e-mailom. Údaje sa zbierali dvoma spôsobmi, a to buď tak, že ich dopytujúci zaznamenal telefonicky, alebo ich organizácie samy poskytli vo forme formulára Google. Týmto spôsobom boli zozbierané údaje od 228 mimovládnych organizácií v západoslovenskom regióne.

SocIn Beszélgetések (SocIn rozhovory) (v rámci konzorcia Fórum inštitút)

Dlhodobým cieľom projektu SocIn bol rozvoj nových podcastových služieb vo Fórum inštitúte so zameraním na sociálne inovácie a sociálne podnikanie. Hlavným prvkom projektu bolo vytvorenie podcastového štúdia v sídle Fórum inštitútu v Šamoríne. Realizovala sa aj online konferencia SocIn Beszélgetések (SocIn rozhovory), ktorá počas 5 hodín spojila kľúčových aktérov v oblasti sociálnych inovácií a sociálneho podnikania. Projekt bol financovaný z programu Interreg Slovensko – Maďarsko a realizovaný v roku 2022.

Šamorínčan – spolupráca s miestnou slovenskou organizáciou pre naše spoločné mesto

V rokoch 2020-2021 sme podporili projekt občianskeho združenia Šamorínčan, Šamorínčan – informovaný a angažovaný občan s chuťou žiť v regióne. V rámci neho sme zorganizovali online školenie s Dušanom Ondrušekom, senior trénerom PDCS, o depolarizácii, online diskusie so zástupcami mestského úradu Občan sa pýta – Kérdez a polgár, a prechádzku centrom Šamorína pod vedením konzultantky pre verejný priestor Zory Pauliniovej s využitím prvkov participatívnej analýzy na zber názorov občanov na navštívené miesta a ich námetov na zlepšenie.

EDUBOX

Projekt EDUBOX bol pokračovaním projektu Karantéma, ktorý bol realizovaný v roku 2020 s podporou Ministerstva školstva SR. V rámci projektu sme zhromaždili a v online databáze usporiadali príklady dobrej praxe a aktívnych pedagógov, ktoré boli odskúšané počas karantény. Databáza je dostupná na www.edubox.sk.

Start(up)Suli (Start(up)Škola)

V máji 2020 sme pozvali maďarských stredoškolákov zo Slovenska, aby sa zapojili do súťaže, v ktorej ich školské tímy hľadali podnikateľské nápady na riešenie spoločenských problémov. Prípravné online videá si pozrelo takmer 300 ľudí a 46 študentov z 8 stredných škôl sa zúčastnilo na jednodňovom online workshope. Viac informácií …

 

Házisuli (Škola doma)

Krátke filmy „Házisuli“, ktoré pripravilo maďarské vysielanie Rozhlasu a televízie Slovenska, mali za cieľ podporiť prácu učiteľov základných škôl a rodičov v situácii karantény spôsobenej COVID-19. Facilitovali sme diskusie a plánovanie medzi štábom maďarského vysielania RTVS s učiteľmi, ktorí vo filmoch vystupovali. Filmy si môžete pozrieť tu.

Karantéma

V mimoriadnej online tvorivej dielni sa učitelia, žiaci, rodičia a odborníci 4. apríla 2020 zaoberali najpálčivejšími otázkami maďarského virtuálneho vzdelávania na Slovensku. Na prvej Karantéme v krajine sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. Viac informácií …

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.